اخبار اخبار

سومين دوره مسابقات رباتيك دانشگاه صنعتي شريفsharif cup2014


سومين دوره مسابقات رباتيك دانشگاه صنعتي شريفدر تاريخ 2 الي 4 مهرماه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

حهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين وجوايز به سايت مسابقات مراجعه نماييد

http://sharifcup.sharif.ir