نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارك موردنياز براي عقد قرارداد مركز نوآوري با حمايت مالي پايه

  1. مدارك موردنياز براي عقد قرارداد مركز نوآوري با حمايت مالي سطح 1و2
  2.  
  3. كپي كارت ملي نماينده گروه و اعضاء
  4. سفته :مبلغ : طرحهاي سطح 1 مبلغ 20 مليون ريال وطرحهاي سطح2 مبلغ 40 مليون ريال سفته ارائه گردد

   روي سفته:  نماينده گروه در محل امضا متعهد ، امضا كرده و مشخصات شخصي خودرا (نام ، نام خانوادگي ، نام پدر، شماره شناسنامه ، آدرس و شماره تلفن منزل )در جدول روبروي "امضا متعهد " بنويسد.

 پشت سفته: اعضاء گروه (همكاران طرح) پشت سفته را امضا نموده و مشخصات فردي خود را (نام و نام خانوادگي، آدرس منزل و تلفن منزل و شماره همراه )  در زير امضا بنويسند.  

 

مدارك موردنياز براي عقد قرارداد مركز نوآوري با حمايت مالي ويژه و حمايت مالي سطح 3و4 (شامل طرحهاي دانشگاهي و...)

  1. كپي كارت ملي نماينده گروه و اعضاء
  2. سفته :        مبلغ : 60 ميليون ريال

  روي سفته:  نماينده گروه در محل امضا متعهد ، امضا كرده و مشخصات شخصي خودرا (نام ، نام خانوادگي ، نام پدر، شماره شناسنامه ، آدرس و شماره تلفن منزل )در جدول روبروي "امضا متعهد " بنويسد.

   پشت سفته: اعضاء گروه (همكاران طرح) پشت سفته را امضا نموده و مشخصات فردي خود را (نام و نام خانوادگي، آدرس منزل و تلفن منزل و شماره همراه ) در زير امضا بنويسند.

 ضامن سفته: يكي از اقوام درجه اول ترجيحاپدر نماينده گروه ، پشت سفته را امضا نموده و مشخصات فردي خودرا (نام و نام خانوادگي، آدرس منزل و تلفن منزل و شماره همراه ) در زير امضا خود بنويسد