نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتايج شوراي پذيرش مركز نوآوري مورخ 30/04/93

نتايج شوراي پذيرش مركز نوآوري مورخ 30/04/93

در جلسه شوراي پذيرش مركز نواوري مورخ 30/04 /93دو طرح مطرح گرديد كه يك طرح مورد پذيرش وطرح ديگر

پس از تكميل در جلسه شورا مجددا بررسي  خواهد شد

پذيرش: 

رديف نام طرح نتيجه شورا  
1

ردیاب روی آب 

 

پذيرش مجدد  
2

ارزیابی میزان بیان ژن های دخیل در پاتوژنزبیماری مولتیپل اسکروزیس در فازهای فروکش و برگشت بیماری در مدل حیوانی با هدف انتخاب مناسب درمان ژنتیکی 

 

پذيرش