اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/03/22باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید


پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای پارسا منش

تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز فشرده با استفاده از ساختارهای فرامواد

پذیرش سطح 3

دانشگاهی

درخشان

2

احمد احمدپور

ربات جنگجو30

پذیرش سطح 2

عادی

درخشان

3

حسن ابولقاسمی

ساخت کوادکوپتر

پذیرش سطح 2

عادی

درخشان