اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/04/12باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید


 

   

 

 

پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

محسن دهقان بنادکی

ساخت جاذب فراماده با رویکرد بهینه سازی سلول واحد در کاهش فرکانس عملکرد

پذیرش

دانشگاهی

درخشان

 

 

دفاعیه:

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

محمد مهدی فخری

انیمیشن

خاتمه طرح اعلام گردید

عادی

درخشان