اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/04/14باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید.


پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای ملکی

دستگاه نشاکار برنج دستی

پذیرش سطح 3

عادی

رضوی

2

آقای وثوق نیا

دستگاه پرورش ماکیان

پذیرش سطح 3

عادی

رضوی