Skip to Content

معرفی مرکز نوآوری معرفی مرکز نوآوری

خدمات خدمات

  1. 1. ورود طرح و قبل از پذیرش در مرکز

 -بررسی امکان‏پذیری علمی طرح

- بررسی کاربردی بودن طرح

- بررسی طرح‏های مشابه موجود

- مشاوره اصلاح روند فنی طرح

  1. 2. طرح فعال در مرکز

- منتورینگ فنی

- خدمات ‏کارگاهی‏ و آزمایشگاهی

- دوره‏ های آموزشی و بازدیدها

- حمایت از شرکت در مسابقات

  1. 3. پس از خاتمه طرح

- تسهیل فرایند ثبت اختراع

- تسهیل ورود به مراکز رشد

- دوره ‏های آموزشی و بازدیدها

- حمایت از تجاری سازی