سطح 1

مخاطبین

* دانش آموزان

* طرحهای مسابقه ای مقدماتی

هدف از حمایت

* آموزش و کسب مهارتهای اولیه برای مخاطبینی که در ارائه یا اجرای طرحهای نوآورانه یا کاربردی بی تجربه اند

شاخصهای پذیرش

* مبنای علمی ایده پیشنهادی

* توانایی مجری برای انجام طرح یا امکان کسب توانایی با استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره مرکز

 

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

* حمایت مالی تا سقف اعتبار مصوب

* استفاده از مشاوره مرکز نوآوری

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دوره های آموزشی عمومی مرکز

* حمایت از شرکت در آموزشهای تخصصی مربوط به طرح

*امکان شرکت درمسابقات موردحمایت