سطح 4

 

مخاطبین

* طرح­های نوآورانه کاربردی یا فناورانه

 

هدف از حمایت

*هدایت تیم کاری طرح در جهت تجاری­سازی طرح اجراشده، تشکیل شرکت و اجرای طرحهای کاربردی

 

شاخصهای پذیرش

* کاربردی بودن نوآوری یا فناورانه بودن طرح

* کیفیت نقشه فنی و محاسبات

* قابلیت تجاری­سازی طرح

* تخصص تیم کاری در اجرای

*امکان شکل گیری شرکت

 

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

*حمایت مالی تا سقف اعتبار مصوب

* بهره مندی از تسهیلات پارک در صورت تأیید شورای پذیرش

* استفاده از مشاوره تخصصی خارج ازمرکز

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دوره­ های آموزشی عمومی

*استفاده از بازدید تخصصی درراستای طرح

*حمایت از فرآیند ثبت اختراع و صدور تائیدیه جهت دریافت گواهی ثبت اختراع