-مرکز نوآوری خیام: موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)................... 38281200 داخلی 285

 

 

- مرکز نوآوری دانشکده فنی شهید صدوقی یزد.......................4-36242771

 

 

 

- مرکز نوآوری مجتمع آموزشی جواد الائمه (ع).... 38284357