سطح 3

مخاطبین

* طرح­های دارای ایده نوآورانه

*(مربوط به حرفه برای افراد شاغل)

 

هدف از حمایت

*افزایش قابلیت تیم کاری طرح برای ارائه طرح­های نوآورانه کاربردی یا طرح­های فناورانه

 

شاخصهای پذیرش

* نوآوری طرح پیشنهادی کیفیت نقشه فنی طرح

* تخصص تیم کاری اجرای طرح

 

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکزنوآوری

*حمایت مالی تا سقف اعتبارمصوب

* استفاده از مشاوره تخصصی خارج ازمرکز

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دوره­های آموزشی عمومی مرکز

* شرکت در بازدیدهای عمومی

* حمایت از فرآیند ثبت اختراع و صدور تائیدیه جهت دریافت گواهی ثبت اختراع