آیین نامه نوآور برتر

 

 

 

شيوه نامه ارزيابي نوآور برتر مركز نوآوري

 

1-هدف از تعيين نوآور برتر

1-1- تشویق از نوآوران مرکز نواوری و كمك به ايجاد ، پرورش و بقاء فعاليتهاي نوآورانه

 

2 - تعاريف:

       2-1-نوآوري: فرآيندي است كه ايده را به محصول يا خدمات باكارآيي خاص  تبديل مي نمايد و يا باعث بهبود محصول يا خدمات موجود مي شود.

2-2- نوآور: گروه یا فردی است که طرح  خود را در قالب آیین نامه های مرکزنوآوری ارائه نموده است و پس از تصویب آن در شورای پذیرش برای اجرای طرح با مرکز عقد قرارداد نموده است .

2-4 نوآور برتر: گروه یا فردی است که در بازه زمانی ارزیابی ، پذیرش وطبق مقررات وتحت نظارت مرکز نوآوری طرحش در مرکزنوآوری اجرا و خاتمه یافته است و مطابق با پارامترهای ارزیابی بیشترین امتیاز را کسب نموده باشد و مشمول امتیازات ذیل مي گردد:

 

1-جایزه نقدی

2-تسهیل در ورود به مرکز رشد

3-اعطاء گواهینامه پژوهشي معتبر از طرف پارک علم و فناوری

 

 

3-شورای ارزیابی

شورای ارزیابی متشکل از اعضا شورای پذیرش مرکز نواوری است  .معاون فناوری و نوآوری پارک یا یک عضو هیات رئیسه نیز می تواند در شورا حضور داشته باشد.

 

4-شیوه ارزیابی

*مشاورین مرکزنوآوری می بایست در شروع فرآیند ارزیابی نوآور برتر طرح های برتر خود را جهت ارزیابی به شورای ارزیابی معرفی نمایند .

*بازه زمانی طرحهای مورد بررسی در هر جشنواره طرح هایی است که از اول مهر ماه سال قبل تا اول مهر ماه سال جاری خاتمه یافته است.

 

 

*طرحهایی مورد بررسی قرار می گیرد که از زمان عقد قرارداد آنها بیش از 18 ماه نگذشته باشد.

 

*به ازای هر10 طرح خاتمه یافته در هرگروه 1 نفر و حداکثر 3 نفر برای هرگروه ارزیابی در نظر گرفته می شود.

 

5-پارامترهای ارزیابی

 

گروه اول : دانش آموزان و دانشجویان سال اول و دوم  عضو مركز نوآوري (سطح 1 و2)

ردیف

عنوان

امتیاز

1

کیفیت اجرای طرح

25

2

حضور موفق وکسب مقام در مسابقات، جشنواره

15

3

پیچیدگی سطح فناوری

25

4

گزارش پایانی طرح

15

5

نظر شورا ومشاور طرح (حضور در مرکز ، رعایت مقررات ، انجام طرح در زمان مقرر تشکیل تیم )

20

6

                     جمع کل

100

 

 

 

گروه دوم :  دانشجویان سال آخر و افراد آزاد عضو مركز نوآوري (سطح 3 و4)

                                                     

ردیف

عنوان

امتیاز

1

کیفیت اجرای طرح

20

2

ثبت اختراع وارزیابی علمی

10

3

پیچیدگی سطح فناوری طرح

25

4

نوآوری طرح

10

5

کاربردی بودن و امکان تجاری سازی طرح

25

6

نظر شورا ومشاور طرح (حضور در مرکز، رعایت مقررات ، انجام طرح در زمان مقرر تشکیل تیم )

10

7

جمع کل

100