سطح 3 و سطح 4

سطح 3

مخاطبین

* طرح­های دارای ایده نوآورانه

*(مربوط به حرفه برای افراد شاغل)

هدف از حمایت

*افزایش قابلیت تیم کاری طرح برای ارائه طرح­های نوآورانه کاربردی یا طرح­های فناورانه

شاخصهای پذیرش

* نوآوری طرح پیشنهادی کیفیت نقشه فنی طرح

* تخصص تیم کاری اجرای طرح

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکزنوآوری

*حمایت مالی تا سقف اعتبارمصوب

* استفاده از مشاوره تخصصی خارج ازمرکز

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دوره­های آموزشی عمومی مرکز

* شرکت در بازدیدهای عمومی

* حمایت از فرآیند ثبت اختراع و صدور تائیدیه جهت دریافت گواهی ثبت اختراع 

 

 

 

سطح 4

 

مخاطبین

* طرح­های نوآورانه کاربردی یا فناورانه

هدف از حمایت

*هدایت تیم کاری طرح در جهت تجاری­سازی طرح اجراشده، تشکیل شرکت و اجرای طرحهای کاربردی

شاخصهای پذیرش

* کاربردی بودن نوآوری یا فناورانه بودن طرح

* کیفیت نقشه فنی و محاسبات

* قابلیت تجاری­سازی طرح

* تخصص تیم کاری در اجرای

*امکان شکل گیری شرکت

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

*حمایت مالی تا سقف اعتبار مصوب

* بهره مندی از تسهیلات پارک در صورت تأیید شورای پذیرش

* استفاده از مشاوره تخصصی خارج ازمرکز

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دوره­ های آموزشی عمومی

*استفاده از بازدید تخصصی درراستای طرح

*حمایت از فرآیند ثبت اختراع و صدور تائیدیه جهت دریافت گواهی ثبت اختراع 

 

 

دریافت فرمهای پذیرش سطح 3 و سطح 4