طرحهای خاتمه یافته سال 1393

 

نام مجري عنوان طرح تاريخ جلسه دفاعيه
سيد علي طباطبايي ربات عمود پرواز 93/1/20
ياسر صالحي ساخت چرخ جديد جهت عبور از موانع و مسير هاي صعب العبور 93/1/20
آزيتا آريايي نژاد زمان سنج هوشمند احياي نوازاد 93/04/04
مجتبي دهقاني دستگاه پائين آور بوته گلخانه 1393/05/21
محتبي فروزان فر استفاده از آب سرد بين آب گرم كن و شير آب گرم 06/25/1993
رضا ابوئي حشره كش گياهي براي آفات گلخانه اي گوجه فرنگي و خيارسبز 1393/07/02
مهدي رحيم پور حشره كش گياهي براي درخت گل پسته 1393/07/02
محمد رضا سريزدي زاده سايه بان  مكانيزه خورشيدي 1393/07/09
ياسر صالحي سه راهي كنترل از راه دور 1393/07/09
محمد رضا رياحي ربات كوادروتور 1393/07/27
حسن زارع شاهي ساخت دستگاه تركيب كننده گاز طبيعي با هوا 1393/08/07
ليلا پورذاكري دستگاه آسان مسواك  با قابليت حركت و صرفه جويي در آب 1393/08/21
مجتبي فروزان فر چراغ اخطاراينرسي نما درخودرو 1393/09/19
مجتبي  مرآت  نانو پيگمنت 1393/09/19
علي خليل زاده سيستم مانيتور و كنترل هوشمند ليزر گازي 1393/11/03