فرم سطح 1و2

سطح 1

مخاطبین

* دانش آموزان

* طرحهای مسابقهای مقدماتی

هدف از حمایت

* آموزش و کسب مهارتهای اولیه برای مخاطبینی که در ارائه یا اجرای طرحهای نوآورانه یا کاربردی بیتجربهاند

شاخصهای پذیرش

* مبنای علمی ایده پیشنهادی

* توانایی مجری برای انجام طرح یا امکان کسب توانایی با استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره مرکز

 

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

* حمایت مالی تا سقف اعتبار مصوب

* استفاده از مشاوره مرکز نوآوری

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دوره های آموزشی عمومی مرکز

* حمایت از شرکت در آموزشهای تخصصی مربوط به طرح

*امکان شرکت درمسابقات موردحمایت

 

 

سطح 2

مخاطبین

* دانشجویان و افراد غیرشاغل با قابلیت نوآور شدن

* طرحهای مسابقه ای دانشجویی

هدف از حمایت

*آموزش تخصصی مخاطبین و کسب مهارتهای پیشرفته برای تشکیل تیم کاری قادر به ارائه طرح نوآورانه یا کاربردی

شاخص های پذیرش

*دانش فنی و مهارتهای اولیه مجری بر اساس تحصیلات

 

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

* حمایت مالی تا سقف اعتبار مصوب

* استفاده از مشاوره تخصصی مرکز نوآوری

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دورههای آموزشی عمومی مرکز

* حمایت از شرکت در آموزشهای تخصصی پیشرفته مربوط به طرح

*امکان شرکت در مسابقات مورد حمایت

*شرکت در بازدیدهای عمومی

 

دریافت فرم پذیرش سطح 1 و سطح 2