مرکز نوآوری

مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد به منظور ارائه خدمات بهتر به  نوآوران، مراکز نوآوری  تخصصی  ایجاد نموده است، درهمین راستا نوآوران لازم است به منظور ارائه طرح و یا کسب اطلاعات از حمایتهای تخصصی در رشته مورد نظرخود به  سایت تخصصی این مراکز مراجعه نمایند.