هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش آموزی

$img.text-on-image.getData()
$img.text-on-image.getData()