Skip to Content

« بازگشت

مسابقات ابتکارات ونوآوری دانش آموزی

مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد به منظور ارائه خدمات بهتر به  نوآوران، مراکز نوآوری  تخصصی  ایجاد نموده است، درهمین راستا نوآوران لازم است به منظور ارائه طرح و یا کسب اطلاعات از حمایتهای تخصصی در رشته مورد نظرخود به  سایت تخصصی این مراکز مراجعه نمایند.