اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ95/10/08باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح زیر بررسی وتصمیم گیری شد


پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

نیوشا خسروی

پلتفرم خود پایدار شونده

پذیرش

دانشگاهی

رضوی