اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ95/10/20باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی وتصمیم گیری شد


    

پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

ابولفضل کارگر

طرح کولر آبی کم مصرف

پذیرش

عادی

درخشان

 

 

دفاعیه:

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

مسلمان یزدی

بررسی تجربی جریان سیال در تاندیش ریخته گری مداوم فولاد با مدل سازی آبی

خاتمه طرح اعلام گردید

دانشگاهی

رضوی