شرايط وشاخص هاي پذيرش طرحهاي دانش آموزي شرايط وشاخص هاي پذيرش طرحهاي دانش آموزي

شرایط و شاخص های حمایت های از طرح های دانش آموزی

 

طرح های دانش آموزی مورد حمایت :

 

* طرح های نوآورانه دانش آموزان به منظور ثبت اختراع

* طرح های مسابقه ای به منظور شرکت در مسابقات وجشنوراه های معتبر

 

زمینه های ارائه طرح :

 

* الکترونیک – رباتیک – مکانیک – نانو تکنولوژی – شیمی – بیوتکنولوژی و.......

 

2- هدف از حمایت ها :

 

* آموزش و کسب مهارت های اولیه توسط دانش آموزان

 

3- شاخص های پذیرش طرح :

 

* مبنای علمی ایده پیشنهادی

* توانایی مجری برای انجام طرح و ایده پیشنهادی یا امکان کسب توانایی با استفاده از دوره های آموزشی وخدمات مشاوره مرکز

 

4- حمایت ها و خدمات ارائه شده توسط مرکزنوآوری

 

* حمایت مالی تا سقف 20،000،000 ریال در قبال ارائه فاکتور معتبر و مورد تایید پارک علم و فناوری یزد

* مشاوره تخصصی به منظور اجرای طرح  

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پارک علم و فناوری یزد

* استفاده از دوره های آموزشی مرکز که مرتبط با طرح پیشنهادی باشد

*پرداخت هزینه های ثبت اختراع و شرکت در مسابقات معتبر

 

مراحل حمايت از طرحهاي دانش آموزي در مركز نوآوري پارك علم وفنا وري يزد

 

فرم پذيرش اوليه طرحهاي دانش آموزي