حمايت سطح4 حمايت سطح4

سطح 4

مخاطبین

* طرحهای نوآورانه کاربردی یا فناورانه

هدف از حمایت

*هدای تیم کاری طرح در جهت تجتاریسازی طرح اجراشده، تشکیل شرکت و اجرای طرحهای کاربردی

شاخصهای پذیرش

* کاربردی بودن نوآوری یا فناورانه بودن طرح

* کیفیت نقشه فنی و محاسبات

* قابلیت تجاریسازی طرح

* تخصص تیم کاری در اجرای

*امکان شکل گیری شرکت

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

*حمایت مالی بلاعوض تا سقف 50 میلیون ریال بدون مشارکت

* استفاده از وام 4% تا سقف 50 میلیون ریال در صورت تأیید شورای پذیرش

* استفاده از مشاوره تخصصی خارج ازمرکز

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دورههای آموزشی عمومی

*استفاده از بازدید تخصصی درراستای طرح