حمايت سطح3 حمايت سطح3

سطح 3

مخاطبین

* طرحهای دارای ایده نوآورانه

*(مربوط به حرفه برای افراد شاغل)

هدف از حمایت

*افزایش قابلیت تیم کاری طرح برای ارائه طرحهای نوآورانه کاربردی یا طرحهای فناورانه

شاخصهای پذیرش

* نوآوری طرح پیشنهادی کیفیت نقشه فنی طرح

* تخصص تیم کاری اجرای طرح

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکزنوآوری

*حمایت مالی تا سقف 50 میلیون ریال

* استفاده از مشاوره تخصصی خارج ازمرکز

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دورههای آموزشی عمومی مرکز

* شرکت در بازدیدهای عمومی

* دریافت تأییدیه علمی طرح در صورت تأیید نوآوری طرح در شورای مرکز

*نوآوری طرح درشورای مرکز