مراحل حمايت از نوآوران در مركز نوآوري مراحل حمايت از نوآوران در مركز نوآوري

1-دريافت وتكميل فرم پذيرش متناسب با هزينه طرح

2-بررسي فرم توسط مشاورين مركز با هدف برطرف نمودن نواقص احتمالي

3- نوبت دهي جهت بررسي طرح در جلسه شوراي پذيرش

4-عقد قرارداد در صورت پذيرش طرح وارائه مدارك لازم

5-تكميل فرم زمانبندي طرح با هماهنگي ناظر طرح

6-اجراي طرح ودريافت خدمات شامل(مشاوره-تسهيلات بلاعوض مالي-امكانات آزمايشگاهي وكارگاهي و.....)

7-ارائه گزارش مرحله اي طبق نظر ناظر

8-اتمام طرح وشركت در جلسه دفاعيه وارائه گزارش نهايي طرح

9-معرفي به مراكز رشد تيم نوآور در صورت امكان تجاري سازي طرح

مراحل حمايت از نوآوران