حمايت سطح1 حمايت سطح1

سطح 1

مخاطبین

* دانشآموزان

* طرحهای مسابقه ای مقدماتی

هدف از حمایت

* آموزش و کسب مهارتهای اولیه برای مخاطبینی که در ارائه یا اجرای طرحهای نوآورانه یا کاربردی بیتجربهاند

شاخصهای پذیرش

* مبنای علمی ایده پیشنهادی

* توانایی مجری برای انجام طرح یا امکان کسب توانایی با استفاده از دورههای آموزشی و خدمات مشاوره مرکز

حمایتها وخدمات ارائه شده توسط مرکز نوآوری

* حمایت مالی تا سقف 20 میلیون ریال

* استفاده از مشاوره مرکز نوآوری

* استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی

* استفاده از دورههای آموزشی عمومی مرکز

* حمایت از شرکت در آموزشهای تخصصی مربوط به طرح

*امکان شرکت درمسابقات موردحمایت