مدارك لازم براي عقد قرارداد مدارك لازم براي عقد قرارداد

  1. مدارك موردنياز براي عقد قرارداد مركز نوآوري با حمايت مالي سطح 1و2
  2.  
  3. كپي كارت ملي نماينده گروه و اعضاء
  4. سفته :مبلغ : طرحهاي سطح 1 مبلغ 20 مليون ريال وطرحهاي سطح2 مبلغ 40 مليون ريال سفته ارائه گردد

   روي سفته:  نماينده گروه در محل امضا متعهد ، امضا كرده و مشخصات شخصي خودرا (نام ، نام خانوادگي ، نام پدر، شماره شناسنامه ، آدرس و شماره تلفن منزل )در جدول روبروي "امضا متعهد " بنويسد.

 پشت سفته: اعضاء گروه (همكاران طرح) پشت سفته را امضا نموده و مشخصات فردي خود را (نام و نام خانوادگي، آدرس منزل و تلفن منزل و شماره همراه )  در زير امضا بنويسند.  

 

مدارك موردنياز براي عقد قرارداد مركز نوآوري با حمايت مالي ويژه و حمايت مالي سطح 3و4 (شامل طرحهاي دانشگاهي و...)

  1. كپي كارت ملي نماينده گروه و اعضاء
  2. سفته :        مبلغ : 60 ميليون ريال

  روي سفته:  نماينده گروه در محل امضا متعهد ، امضا كرده و مشخصات شخصي خودرا (نام ، نام خانوادگي ، نام پدر، شماره شناسنامه ، آدرس و شماره تلفن منزل )در جدول روبروي "امضا متعهد " بنويسد.

   پشت سفته: اعضاء گروه (همكاران طرح) پشت سفته را امضا نموده و مشخصات فردي خود را (نام و نام خانوادگي، آدرس منزل و تلفن منزل و شماره همراه ) در زير امضا بنويسند.

 ضامن سفته: يكي از اقوام درجه اول ترجيحاپدر نماينده گروه ، پشت سفته را امضا نموده و مشخصات فردي خودرا (نام و نام خانوادگي، آدرس منزل و تلفن منزل و شماره همراه ) در زير امضا خود بنويسد