معرفي مركز نوآوري معرفي مركز نوآوري

مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خلاق ونوآور وبه منظور پرورش ایده های نووکاربردی تاسیس گردیده است .این مرکز فعالیت خودرا از آذر ماه 1383 آغاز نمودوبا پذیرش وحمایت از طرحهای ارائه شده با هدف هدایت به سمت کارآفرینی ،ثبت اختراع،شرکت در جشنواره ها وشرکت در مسابقات،نقش مهمی در توسعه خلاقیت ونوآوری در سطح جامعه بویژه دربین دانش آموزان و دانشجویان ایفا نموده است.