برگزاری شورای مرکز نوآوری در تاریخ 97/06/26

$lead.getData()

در شورای شهریور ماه مجریان دوطرح کوادکوپتر با قابلیت شناسایی و کوادوکوپتر سم پاش با چتر نجات دفاع کردند و نتیجه شورا به صورت زیر می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه دفاعیه

1

آقای بهجت منش

کوادکوپتر با قابلیت شناسایی

خاتمه یافت

2

آقای عفتی

کوادکوپتر سم پاش با چتر نجات

خاتمه یافت