جلسه شورای مرکز نوآوری در تاریخ 96/08/03 تشکیل و طرح های زیر بررسی گردید


 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای زمانی

دستگاه تولید برق با استفاده از میدان مغناطیسی      آهن ربا

عدم پذیرش

دانشگاهی

درخشان

2

 

آقای کاظمینی

سطل مکانیزه شهری

پذیرش مشروط

عادی

رضوی

3

آقای نظری

موتور مغناطیسی بدون برق

عدم پذیرش

دانشگاهی

درخشان