جلسه شورای مرکز نوآوری در تاریخ96/08/10 تشکیل و طرح زیر بررسی گردید

  

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای سعید  رضایی بهابادی

کیسه هوای انفجار

پذیرش سطح 4

عادی

دکتر رضوی