جلسه شورای مرکز نوآوری در تاریخ96/08/24 تشکیل و طرح زیر بررسی گردید


v   پذیرش

 

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای خویشداری

طراحی، ساخت و پیاده سازی تجهیزات هوشمند ایمنی راننده مبتی برسنسور

پذیرش سطح 3

عادی

مهندس درخشان

 

                                                 

 

دفاعیه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه دفاع

1

خانم میراب باشی

تحلیل آیروالاستیک تئوری و تجربی مقطع بال و

سطح کنترلی با موتور

خاتمه یافت

2

آقای مهدیان

متمرکز کردن نور بر سلولهای فتوولتاتیک

خاتمه یافت