جلسه شورای مرکز نوآوری در تاریخ96/09/08 تشکیل و طرح زیر بررسی گردید


 

پذیرش:

 

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

حسینعلی فخر بهابادی

ساخت ماشین کلاله گیر مکشی زعفران

پذیرش سطح 4

عادی

دکتر رضوی