اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ95/11/13باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح زیر بررسی وتصمیم گیری شد


پذیرش:

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

بصیر بلانیان

طراحی ونمونه سازی توربین بادمحور عمودی یک کیلو واتی متصل به شبکه

پذیرش

دانشگاهی

رضوی