شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ95/11/20باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی وتصمیم گیری شد


دفاعیه:

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

محمد دهقانی

سرویس بهداشتی مدرن

خاتمه طرح اعلام گردید

دانشگاهی

رضوی

2

سهیل ستوده نیا

دستگاه تنظیم جهت لامپ ماشین

خاتمه طرح اعلام گردید

عادی

درخشان

3

محمد متین فاضلی

طراحی و ساخت کوادکوپتر

خاتمه طرح اعلام گردید

عادی

درخشان