اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/03/24باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید


ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای الماسی

رفلکتور هوشمند توتال استیشن شرکت لایکا

پذیرش

عادی

درخشان

2

مهتاب مولایی

ساخت کوادکوپتر

پذیرش سطح1

عادی

درخشان