اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/04/21باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید.


پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای زمانیان

بلوک سبک تو خالی نمادار

پذیرش

عادی

رضوی

2

خانم دهقان نیری

دستگاه درمان کننده با دود حاصله از مواد گیاهی

پذیرش

عادی

رضوی