اخبار اخبار

شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/04/27باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید.


دفاعیه:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

محمد علی ریاحی

ربات فیلم بردار کنترل شونده با تلفن همراه

خاتمه طرح اعلام گردید

عادی

درخشان

 

 

*بررسی طرح دانش آموزی تدکس جوانان آذر یزدی در شورای مرکز نوآوری