شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/05/11باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید


    

 

 

پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای شیخ زاده

برق اضطراری در خودروها

پذیرش سطح1

عادی

درخشان

2

آقای طباطبایی

همه کاره چادر

پذیرش سطح1

عادی

درخشان

 

 

دفاعیه:

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

احمد برنامنش

آسان کشک ساب

خاتمه طرح اعلام گردید

عادی

رضوی