شورای پذیرش مرکز نوآوری در تاریخ96/05/18باحضور اعضا تشکیل گردید و طرح های زیر بررسی گردید.


 

   

 

 

پذیرش:

                                                 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

عنوان ایده

نتیجه شورا پذیرش

نوع طرح

ناظر طرح

1

 

آقای رنجبر

کوادکوپترfpv

پذیرش سطح2

عادی

رضوی

2

آقای امینی

کوادکوپتر

پذیرش سطح2

عادی

رضوی